# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
ابراهیم رضاپور 2 13 0 0
سید حسین رضویان 3 48 0 1
شهرام نقشبندی 1 3 0 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
ابراهیم رضاپور 1 4 5 1
سید حسین رضویان 1 2 4 4
شهرام نقشبندی 0 0 1 0
Top